Danh Sách Đóng Góp Quỹ Học Bổng ” Chắp Cánh Ước Mơ Lần II – Năm Học2013-2014″

STT QUÝ ÂN NHÂN NGHỀ NGHIỆP ĐC LIÊN LẠC  ST GÓP NGÀY
1 PHAN BÙI TuẤN CÔNG THƯƠNG BAOLAM         300,000 30/3/14
2 NGUYỄN TRUNG KIÊN KSU NNGHIEP BAOLAM       1,000,000 30/3/14
3 TRẦN GIAO QuỲNH BOXIT BAOLAM       1,000,000 30/3/14
4 ĐẶNG THẾ LINH TRƯỜNG ĐẢNG BAOLAM         500,000 30/3/14
5 NGUYỄN PHÚC HẢI CÔNG THƯƠNG BAOLAM         500,000 30/3/14
6 TRẦN TÚ ĐẠT  THUỶ ĐIỆN ĐN4 BAOLAM         500,000 30/3/14
7 ĐÌNH TUẤN  BAUXÍT  BAOLAM         500,000  5/4/14
8 ĐẶNG TIẾN VŨ  GV BẢO LÂM  BAOLAM         500,000  5/4/14
9  NGUYỄN QUỐC HUY  COCACOLA  BAOLAM       1,000,000  20/4/14
10 NGUYỄN THỌ CH VI TÍNH  BAOLAM         500,000 10/5/2014
11 CHỊ LOAN KHO BẠC BL  BAOLAM         300,000 10/6/2014
12 CHỊ NGỌC KHO BẠC BL  BAOLAM         200,000 10/7/2014
13 CHỊ THUỶ CÔNG THƯƠNG  BAOLAM         500,000 10/8/2014
14 CTY ĐOÀN KHUÔN VIỆT XÂY DỰNG  BAOLAM       1,000,000 10/9/2014
15 LÊ KIỀU THƯ XNK HCM       1,000,000 7/5/2014
16 ANH DŨNG VẬT LIỆU XD HCM         500,000 8/5/2014
17 ANH VŨ EVENT HCM         500,000 8/5/2014
18 ANH Duy xnk hcm       1,000,000 20/5/14
19 VÂN THỦY BS ĐA KHOA HCM         500,000  2/4/14
20 ANH SƠN KINH DOANH HCM       1,000,000 20/03/14
21 BRIGHT FOCUS CO.,LTD KD VẢI www.vietnamfabric.com       2,700,000 20/03/14
Tổng Cộng     15,500,000

Leave a Comment.